Kích thước: 180 x 200

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 88 x 48 hoặc 107 x 48

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 100 x 36 x 75

Loại gỗ: Óc chó

Kích thước: 81 x 33 x 93

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 120 x 48 x 78

Loại gỗ: Sồi

Kích thước: 130 x 40 x 75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 80 x 32 x 129

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 180 x 200

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 225 x 40 x 35

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 130 x 30 x 162

Loại gỗ: Hương

Ribbon
-35%

Kích thước: 100 x 100 x 76

Loại gỗ: Gụ

Ribbon
-30%

Kích thước: 100 x 100 x 75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 32 x 32 x 89

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 147 x 69 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 105 x 42 x 198

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 75 x 40 x 80

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 61 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 89 x 42 x 70

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 150 x 86 x 38

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 32 x 32 x 89

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 130 x 35 x 80

Loại gỗ: Sơn mài

Kích thước: 115 x 47 x 83

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 130 x 30 x 162

Loại gỗ: Trắc

Kích thước: 127 x 61 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 89 x 38 x 73

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 123 x 28 x 72

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 50 x 52

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 67 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 133 x 69 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 90 x 32 x 170

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/7