Kích thước: 153 x 69 x 127

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 50 x 40 x 50

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 79 x 32 x 165

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 61 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 153 x 67 x 127

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 115 x 47 x 83

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 150 x 42 x 48

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 200 x 42 x 57

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 48 x 40 x 66

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 80 x 60

Loại gỗ: Sơn mài

Kích thước: 175 x 88 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 90 x 38 x 185

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 135 x 62 x 80

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 215 x 45 x 60

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 127 x 67 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 60 x 80

Loại gỗ: Sơn mài

Kích thước:

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 172 x 72 x 48

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 180 x 200

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 198 x 91 x 42

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 67 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 100 x 120

Loại gỗ: Sơn dầu

Kích thước: 100 x 46 x 90

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 100 x 36 x 77

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 90 x 30 x 76

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 100 x 50 x 52

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 87 x 87 x 75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 80 x 60

Loại gỗ: Sơn mài

Kích thước: 89 x 38 x 73

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 160 x 45 x 42

Loại gỗ: Hương

Trang sau >

1/7