Kích thước: 89 x 4 x 215

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 128 x 30 x 79

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 304 x 48 x 182

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 23 x 17 x 53

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước:

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 130 x 30 x 162

Loại gỗ: Trắc

Kích thước: 127 x 42 x 74

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 125 x 45 x 81

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 150 x 42 x 54

Loại gỗ: Óc chó

Kích thước: 80 x 34 x 95

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 148 x 81 x 75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 175 x 65 x 41

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 23 x 20 x 19

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 180 x 200

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 120 x 32 x 208

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 32 x 32 x 89

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 90 x 32 x 170

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 148 x 81 x 75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 230 x 43 x 140

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 200 x 72 x 42

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: D42 x 75

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 148 x 81 x 75

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 152 x 48 x 81

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 41 x 31 x 165

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 100 x 36 x 75

Loại gỗ: Óc chó

Kích thước: 154 x 30 x 60

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 49 x 59 x 46 (91)

Loại gỗ: Sồi

Kích thước: 94 x 43 x 182

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 140 x 75 x 75

Loại gỗ: Sồi

Kích thước: 150 x 40 x 35

Loại gỗ: Gõ

Trang sau >

1/8